Thông báo SĐBS quy cách 25kg/thùng Potassium Sorbate – WL (3/1/2019)

Thông báo SĐBS quy cách 25kg/thùng Potassium Sorbate – WL (3/1/2019)

HS TB bổ sung QCĐG 25kg.thùng Sorbate Wanglong-29.12.2018