Công bố Chất làm dày – Gelatine 180BL / HEN (17.5.2019)

Bản-tự-CB-GELATIN-180-BLOOM-HENAN-17-5-2019-full