Thông báo sử dụng đồng thời các logo của Hodias trên nhãn sản phẩm (28/3/2019)

HS-TB-sử-dụng-các-Logo-của-HODIAS-3-2019