Chất ổn định

1.Profile sản phẩm: Trisodium citrate Nhóm sản phẩm: Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, muối nhũ hóa, chất tạo phức kim loại,...
Dạng bột màu trắng...