Chất tạo ngọt tổng hợp

Profile sản phẩm: Hỗn hợp chất tạo ngọt tổng hợp (Đường tổng hợp 100F)
Profile sản phẩm Tên sản phẩm: Acesulfame Potassium
I. Profile sản phẩm: Sodium Saccharin Nhóm sản phẩm: Chất tạo ngọt
Profile sản phẩm: Sucralose Nhóm sản phẩm: Chất tạo ngọt, chất điều vị