Điều chỉnh độ acid

Dạng tinh thể trong, không màu dễ chảy rữa, hoặc bột dạng hạt...
Sodium citrate dihydrate (C6H5Na3O7•2H2O) - là muối natri của axit citric kết hợp với hai phân tử nước....
Dạng bột màu trắng không mùi...